Arbeidsmarktonderzoek Creatief vakman: juist nu!

Arbeidsmarktonderzoek Creatief vakman: juist nu!
Hoe zien de huidige en toekomstige arbeidsmarkt voor Creatief vakman eruit? Het arbeidsmarktonderzoek dat het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap in samenwerking met de brancheorganisaties, te weten de Nederlandse Vakgroep Keramisten (NVK), de Nederlandse Hoedenvereniging (NHV) en de Branchevereniging Mode Ambachten (BMA) door ABF Research laat uitvoeren, is in volle gang.

Ondanks de onzekere tijden vanwege het coronavirus is in overleg met de betrokken branches besloten het onderzoek niet stil te leggen. Het arbeidsmarktonderzoek zal juist nu de prognose voor de toekomstige werkgelegenheid binnen deze branche in kaart brengen. In het arbeidsmarktonderzoek wordt het huidige en het toekomstige arbeidsmarktperspectief voor het dossier Creatief vakman verkend. Dat levert een beeld op van actuele en innovatieve ontwikkelingen in de branches. Het onderzoek beoogt een gefundeerde verwachting over de toekomstige arbeidsmarktsituatie op te leveren, in termen van werkgelegenheid, opleidingsbehoefte, uitbreidingsvraag en vervangingsvraag. Te verwachten is dat de huidige onzekere situatie impact zal hebben op de (nabije) toekomstverwachting en uitbreidingsvraag in de branches.

Blauwdruk voor andere beroepsgroepen

Het onderzoek combineert uiteenlopende bronnen en onderzoeksmethoden: macrodoel-matigheidsgegevens van SBB over het dossier Creatief vakman, onderzoek op CBS-microdata, een enquête en interviews. Met als resultaat: de arbeidsmarktmonitor Creatief vakman.

Ontwikkelingen in kleine specialistische beroepen en beroepsgroepen zijn in de gangbare arbeidsmarktonderzoeken en -statistieken nauwelijks terug te vinden. Daarom wil het Meld- en Expertisepunt in het laatste jaar van deze subsidieperiode het onderzoek naar Creatief vakman ook benutten om een blauwdruk op te leveren, geschikt voor (toekomstige) arbeidsmarktmonitoren bij andere beroepsgroepen in de sector Specialistisch vakmanschap. Een dergelijk format maakt het op relatief eenvoudige wijze ook mogelijk herhalingsonderzoek uit te voeren. In 2020 studeren de eerste studenten af van het brede dossier Creatief vakman. Via een herhalingsonderzoek op basis van het ontwikkelde format kan de arbeidssituatie na bijvoorbeeld een of twee jaar in kaart gebracht worden.

Dataverzameling van start

Eind maart is een vooraankondiging over het onderzoek verzonden naar 1400 erkende leerbedrijven voor Creatief vakman, leden van de betrokken branches en andere bedrijven actief op het gebied van Creatief vakman. De enquête ‘arbeidsmarktmonitor creatief vakman’ is in de week van 6 april verstuurd. Naast de online enquête staan in mei/juni een aantal interviews op de rol met betrokken brancheorganisaties en/of erkende leerbedrijven en onderwijsinstellingen die het dossier Creatief vakman aanbieden. 

De vragenlijst voor de online enquête is voor input voorgelegd aan leden van het marktsegment Creatief vakmanschap, de SBB adviseurs praktijkleren specialistisch vakmanschap en een testpanel uit de doelgroep van erkende leerbedrijven.

Opbrengsten

Als eerste product van het onderzoek wordt de Factsheet Creatief vakman opgesteld. Deze bevat informatie over de positie van gediplomeerden over een periode van een half jaar tot vijf en een half jaar na het afstuderen, lopend vanaf schooljaar 2010/11 tot en met schooljaar 2018/19. De factsheet gaat onderdeel vormen van de arbeidsmarktmonitor en zal begin mei opgeleverd worden.

De Arbeidsmarktmonitor Creatief vakman is naar verwachting klaar voor de zomer van 2020. Op basis van het uitgevoerde onderzoek zal het onderzoeksbureau ABF de blauwdruk voor toekomstig arbeidsmarktonderzoek ontwikkelen, zodat ook andere kleinschalige beroepsgroepen die kunnen benutten voor het in kaart brengen van de structuur van de huidige en toekomstige arbeidsmarkt. De blauwdruk en het eindrapport over de bevindingen van het onderzoek zullen na afronding gedeeld en beschikbaar gesteld worden.