Jaarplan SBB

Een praktijkopleider en twee studenten

Studenten krijgen de beste praktijkopleiding met uitzicht op een baan en bedrijven beschikken nu en in de toekomst over de vakmensen die ze nodig hebben. Dat zijn de doelen waarvoor onderwijs en bedrijfsleven samenwerken in SBB. Lees waar we in 2019 willen staan en wat we doen om dat te bereiken.

De economie zit in de lift, maar tegelijk zien we een tekort aan opgeleide vakmensen. Scholing in het algemeen en arbeidsmarktgerichte scholing in het bijzonder vragen om fundamentele herwaardering. Voor SBB zijn er volop kansen om daaraan bij te dragen. Wij zijn tenslotte het platform voor aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt, uitvoering van de wettelijke taken en versterking van het imago van het mbo.

Ambities

SBB ambieert een toonaangevende organisatie te zijn. Onze dienstverlening kent een optimale balans tussen online services en persoonlijk contact. Leerbedrijven, studenten, onderwijs en stakeholders waarderen de resultaten, producten en diensten positief en erkennen onze toegevoegde waarde.

Wij maken de relatie tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven transparant, voor zowel arbeidsmarktontwikkelingen en ontwikkelingen in beroepen als op het concrete niveau van stages en leerbanen. Dat doen wij op een onafhankelijke, professionele, toekomstgerichte en innovatieve wijze.

In 2018:

 • zijn we actief in de regio met dienstverlening op maat
 • intensiveren we de dienstverlening aan grote accounts
 • werken we aan flexibilisering van de kwalificatiestructuur
 • gaan we door met de modernisering van onze dienstverlening
 • brengen we de actualiteit en kwaliteit van het databestand verder op orde
 • verkennen we de samenwerking met het vmbo verder en werken we deze uit

Verder zetten we ons in voor bijzondere taken, zoals:

 • internationale diplomawaardering
 • Stagefonds Zorg
 • aanpak voor jongeren met een beperking
 • Toetsingskamer
 • Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap
 • City Deals

Samenwerking

Binnen SBB werken beroepsonderwijs en bedrijfsleven samen in het bestuur, de thema-adviescommissies en de sectorkamers. We maken daar afspraken over de uitvoering van de wettelijke taken, over de verbetering van de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en over de vormen van samenwerking. Ook verstrekken we gevraagde en ongevraagde adviezen aan onder meer de minister van OCW.

Vier thema-adviescommissies met deelnemers uit beroepsonderwijs en bedrijfsleven adviseren het bestuur over de thema’s Doelmatigheid, Kwalificeren en examineren, Beroepspraktijkvorming en Entree. In acht sectorkamers maken beroepsonderwijs en bedrijfsleven afspraken die de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt verbeteren.

De sectorkamers laten zich adviseren door hun achterban. Daarvoor zijn marktsegmenten ingericht. Via marktsegmenten komen belangrijke sectorale invloeden en ontwikkelingen op de agenda. Marktsegmenten handelen onder verantwoordelijkheid van de sectorkamer en staan los van het bestuur van SBB.

Beroepspraktijkvorming

Door leerbedrijven te erkennen, draagt SBB bij aan de beschikbaarheid van een toereikend aantal leerbedrijven van voldoende kwaliteit. Net als de afgelopen jaren stimuleren we in 2018 deelname aan de bbl, ook door zij-instroom van studenten. Ook bevorderen we internationale stages. Zo verzorgen we extra training voor de internationale adviseurs praktijkleren en laten we steeds meer producten vertalen in het Engels.

We bevorderen ook de kwaliteit van stages en leerbanen. Jaarlijks voeren onze adviseurs praktijkleren naar schatting 60.000 kwaliteitsgesprekken met leerbedrijven, die eventueel kunnen leiden tot een herbeoordeling. Verder verzorgen we basisworkshops en e-learnings voor praktijkopleiders en gaan we SBB Stagecoach uitbreiden. Tot slot organiseren we in opdracht van met ministerie van OCW de jaarlijkse prijsuitreiking voor het beste leerbedrijf en de beste praktijkopleider van Nederland tijdens de dag van het mbo.

In 2018 vervangen we het crm-systeem Artus door het nieuwe beroepsonderwijsregistratie- en -informatienetwerk Brein. Daarmee verbeteren we onze dienstverlening aan leerbedrijven, scholen, studenten en stakeholders. Stagemarkt.nl breiden we uit met tools ter ondersteuning, zoals e-learningmodules. Bovendien ontwikkelen we een mbo-portal, die studenten digitaal gaat ondersteunen bij hun school- en beroepskeuze.

Kwalificeren en examineren

SBB geeft scholen, leerbedrijven en examenleveranciers duidelijk inzicht in wat mbo-studenten nu en de komende jaren moeten kennen en kunnen. Kwalificatiedossiers en keuzedelen vormen hiervoor de basis. In 2018 gaan we de mogelijkheden verkennen om de kwalificatiestructuur breder en flexibel te benutten voor zowel starters, herstarters als doorstarters.

Speerpunten voor 2018 zijn:

 • onderhoud uitvoeren aan circa 20% van de kwalificatiedossiers
 • enkele nieuwe kwalificatiedossiers ontwikkelen, aansluitend op innovaties en de flexibele arbeidsmarkt
 • ontwikkelen en onderhouden van keuzedelen
 • publiceren van herziene kwalificatiedossiers en keuzedelen
 • een sluitende aanpak onderwijs-arbeidsmarkt realiseren voor jongeren en jongvolwassenen die nog geen startkwalificatie hebben, maar wel arbeidsvermogen

Arbeidsmarkt-, bpv- en doelmatigheidsinformatie

SBB ondersteunt de regio en sectoren bij de dialoog tussen onderwijs en bedrijfsleven over een doelmatig aanbod van opleidingen, dat aansluit bij de wensen van de arbeidsmarkt. Feiten en cijfers, gelegitimeerd door onderwijs en bedrijfsleven, zijn hiervoor het vertrekpunt. Wij geven studenten, ouders, scholen en bedrijven een goed beeld van de kans op werk na afronding van een opleiding en de kans op stage.

We verwerken de interne en externe bronnen in een datawarehouse. Onze producten zijn onder andere: