Resultaten leerbedrijvenenquête Kans op werk 2019

Praktijkopleider en student schilderen

De enquête Kans op werk onder leerbedrijven is een van de onderdelen van de methodiek om de kans op werk voor mbo-studenten in kaart te brengen. De enquête wordt gebruikt om de statistische informatie uit andere bronnen aan te vullen, zodat we betrouwbaardere voorspellingen kunnen doen over de verwachte vacatures, geschikt voor gediplomeerde schoolverlaters. Met Kans op werk kunnen we studenten en scholen goed informeren welke beroepen en opleidingen de beste kansen op de arbeidsmarkt bieden en dragen we eraan bij, dat werkgevers de vakmensen krijgen die ze nodig hebben.

In 2019 verleenden bijna 15.850 bedrijven hun medewerking aan deze enquête. Zij vulden in totaal bijna 24.650 vragenlijsten in voor (maximaal) twee mbo-functies.

Aanbod en invulling vacatures

Vier van de tien bedrijven geven aan dat ze de afgelopen twaalf maanden ten minste één vacature hadden voor de mbo-functie(s) die in de enquête werden voorgelegd. Dit was met name het geval binnen de richting Techniek en gebouwde omgeving en Mobiliteit, transport, logistiek en maritiem. Binnen ICT en creatieve industrie en Specialistisch vakmanschap was minder vaak sprake van de betreffende mbo-vacatures.

De beschikbare vacatures zijn relatief het meest ingevuld door een werkzoekende met de specifieke werkervaring, vooral binnen de richting Zakelijke dienstverlening en veiligheid en ICT en creatieve industrie. In een kwart van de gevallen is de vacature ingevuld door een recent gediplomeerde van de specifieke opleiding. Dit speelt met name binnen de richting Zorg, welzijn en sport en ICT en creatieve industrie, terwijl dit bij Handel het minst het geval is.

Verwachte vacature ontwikkeling

De bedrijven zijn overwegend positief over de ontwikkeling van het aantal vacatures. Bijna 4 op de 10 leerbedrijven verwachten dat het aantal vacatures voor de voorgelegde mbo-functies de komende twaalf maanden zal toenemen. Voor de komende vijf jaar verwacht bijna de helft een stijging. Vooral binnen de richting Techniek en gebouwde omgeving wordt een stijging van het aantal vacatures verwacht. Ruim een kwart van de bedrijven verwacht de komende vijf jaar een vacaturedaling, vooral binnen de richting Zakelijke dienstverlening en veiligheid en Specialistisch vakmanschap.

Als belangrijkste reden voor een verwachte vacaturestijging de komende vijf jaar wordt een uitbreiding van (bedrijfs)activiteiten genoemd. Dit geldt vooral binnen de richting ICT en creatieve industrie en Zakelijke dienstverlening en veiligheid. Als belangrijkste reden voor een verwachte vacaturedaling de komende vijf jaar wordt een verandering van (bedrijfs)activiteiten genoemd, met name in de richting Specialistisch vakmanschap.

Geschiktheid vacatures voor recent gediplomeerden

De meeste bedrijven geven aan dat de verwachte vacatures geschikt zijn voor werkzoekenden met werkervaring (46%), 30 procent geeft aan dat ze geschikt zullen zijn voor recent gediplomeerden en bijna een kwart zegt dat dat voor beide groepen geldt. Vooral voor vacatures binnen Specialistisch vakmanschap is het van belang dat gediplomeerden de specifieke opleiding hebben gevolgd.

Verwachte verhoging gewenste opleidingsniveau

Iets meer dan de helft van de leerbedrijven verwacht de komende drie jaar een stijging van het gewenste opleidingsniveau voor de voorgelegde mbo-functies. Het grootste deel van de bedrijven doelt daarbij op het huidige mbo-niveau met extra instroomeisen (bijvoorbeeld certificaten), gevolgd door een niveau tussen mbo en hbo. Extra instroomeisen worden met name verwacht voor opleidingen binnen de richting Voedsel, groen en gastvrijheid en Techniek en gebouwde omgeving. Een niveau tussen mbo en hbo wordt vooral verwacht binnen de richting Handel, ICT en creatieve industrie, Zakelijke dienstverlening en veiligheid, en Specialistisch vakmanschap.