Regioschets Regio Zwolle

Ontwikkeling banen in Regio Zwolle

De personeelstekorten in Regio Zwolle houden voorlopig aan. Het groeitempo van de economie zwakt af, maar het aantal banen neemt nog steeds toe. In totaal worden in 2020 in Regio Zwolle 262.000 banen verwacht. Vooral in zorg & welzijn, industrie, detailhandel en uitzendbureaus zijn er veel banen van werknemers te vinden. Bij uitzendbureaus tellen ook de uitzendkrachten die feitelijk in andere sectoren werken mee. In vergelijking met de rest van Nederland zijn de bouw, industrie en openbaar bestuur sterk vertegenwoordigd in deze regio.

In Regio Zwolle neemt vooral het aantal banen in zorg & welzijn toe. Deze sector is groot en groeit sterk. Ook onderwijs, detailhandel en uitzendbureaus dragen stevig bij aan de regionale banengroei. De ICT-sector kent relatief de sterkste groei. De geringe omvang van deze sector zorgt er echter voor dat het positieve effect op de totale banengroei in Regio Zwolle beperkt blijft.

“Regio Zwolle profiteert van een gunstige ligging ten opzichte van de Randstad en het Noorden van het land. De banengroei is in Regio Zwolle hoger dan landelijk gemiddeld. Transport & logistiek, een kenmerkende sector in de regio, biedt kansen voor werkzoekenden die als expeditiemedewerker of vrachtwagenchauffeur aan de slag willen. Voor iedere werkzoekende en werkende geldt: houd je kennis op peil. Werk verandert en daarmee ook de eisen aan werk(zoek)enden.” Marieke Schramm (Arbeidsmarktadviseur UWV)

In enkele sectoren neemt het aantal banen in 2020 af. Financiële diensten en landbouw hebben al langer te maken met krimpende werkgelegenheid. Doordat het relatief kleine sectoren zijn, is het effect op de totale banengroei in Regio Zwolle beperkt.

Stijging aantal mbo-vacatures

In de periode januari t/m september 2019 ontstonden 12.970 vacatures op mbo-niveau in Regio Zwolle, 12 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Landelijk steeg het aantal vacatures op mbo-niveau met 15 procent. In Regio Zwolle is vooral vraag naar mbo'ers binnen de beroepsgroepen retail, gastvrijheid en zorg. De stijging van het aantal vacatures wordt bepaald door productiegroei in een sector (leidend tot uitbreidingsvraag) en personeelsverloop (vervangingsvraag), bijvoorbeeld door vergrijzing.

Meer mbo-studenten

Het aantal mbo-studenten neemt toe: in 2019-2020 telde de regio ruim 18.750 mbo-studenten, een stijging van 2 procent ten opzichte van voorgaand schooljaar. Het aandeel bbl is met 27 procent vergelijkbaar met het gemiddelde in Nederland (26%). Het aantal mbo-gediplomeerden in de regio schommelde de afgelopen jaren rond de 5.550. De meeste mbo-gediplomeerden zijn te vinden in de richtingen zorg, retail, welzijn, groen, en entree.

Voor het overzicht van de meest kansrijke mbo-opleidingen naar niveau, zie de top 10 baan- en stageperspectieven voor Regio Zwolle en de andere regio’s. Bekijk het volledige overzicht op kans op stage, leerbaan en werk.

Veranderende eisen aan werkzoekenden: een leven lang ontwikkelen

Het is van belang om niet alleen in te spelen op de huidige krapte in Regio Zwolle, maar ook om ervoor te zorgen dat mensen op de langere termijn duurzaam aan het werk blijven. Het belang van een leven lang ontwikkelen, zodat iedereen duurzaam inzetbaar blijft, wordt dan ook door veel partijen terecht benadrukt. Veelgenoemde vakoverstijgende vaardigheden van vandaag en morgen zijn digitale vaardigheden, servicegerichtheid, probleemoplossend vermogen, samenwerken buiten het eigen vakgebied en wendbaarheid. Deze vaardigheden zijn vooral van nut wanneer zij worden ingezet in combinatie met specifieke kennis.

De kwalificaties van werkzoekenden sluiten niet altijd aan op de veranderende vraag op de arbeidsmarkt. Hierdoor kunnen tekorten blijven bestaan voor bepaalde beroepen, ook als de arbeidsmarkt als geheel ruimer wordt. In Regio Zwolle blijft deze mismatch zich onder andere voordoen in de techniek, ICT, zorg en onderwijs. Hier liggen kansen voor werkzoekenden.

Meer weten?

Bekijk de regionale initiatieven waarin partijen samenwerken om jongeren (duurzaam) naar werk en/of onderwijs te helpen. Of bekijk Regio in Beeld voor de ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt.