Regioschets Midden-Brabant

Ontwikkeling banen in Midden-Brabant

De personeelstekorten in de arbeidsmarktregio Midden-Brabant houden voorlopig aan. Het groeitempo van de economie zwakt af, maar het aantal banen neemt nog steeds toe. In totaal worden in 2020 in Midden-Brabant 241.000 banen verwacht. Vooral in uitzendbureaus, zorg & welzijn, industrie en detailhandel zijn er veel banen van werknemers te vinden. Bij uitzendbureaus tellen ook de uitzendkrachten die feitelijk in andere sectoren werken mee. In vergelijking met de rest van Nederland zijn de uitzendbureaus sterk vertegenwoordigd in deze regio.

In Midden-Brabant wordt de grootste absolute banengroei verwacht in de sector uitzendbureaus. Ook in zorg & welzijn is de groei groot. Deze sector is licht ondervertegenwoordigd ten opzichte van de rest van Nederland, maar zorgt desondanks voor veel werkgelegenheid in de regio.

In twee sectoren neemt het aantal banen in 2020 af: de landbouw en financiële diensten. Beide sectoren hebben al een aantal jaren op rij te maken met dalende werkgelegenheid.

“De banengroei in Midden-Brabant ligt in 2019 en 2020 boven het landelijk gemiddelde. Dit geldt niet alleen voor het totaal maar ook voor veel afzonderlijke sectoren. Zo ook voor de sector transport & logistiek. Niet verrassend, aangezien de regio Tilburg-Waalwijk in april 2019 door Logistiek.nl is uitgeroepen tot Logistieke Hotspot nummer 1 van Nederland.” Nathan Markus (arbeidsmarktadviseur, UWV).

Stijging aantal mbo-vacatures

In de periode januari t/m september 2019 ontstonden 13.600 vacatures op mbo-niveau in de regio, 12 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Landelijk steeg het aantal vacatures op mbo-niveau met 15 procent. In Midden-Brabant is vooral vraag naar mbo'ers binnen de beroepsgroepen gastvrijheid, retail en transport en logistiek. De stijging van het aantal vacatures wordt bepaald door productiegroei in een sector (leidend tot uitbreidingsvraag) en personeelsverloop (vervangingsvraag), bijvoorbeeld door vergrijzing.

Meer mbo-studenten

Het aantal mbo-studenten neemt toe: in 2019-2020 telde de regio ruim 13.080 mbo-studenten, een stijging van 1 procent ten opzichte van voorgaand schooljaar. Het aandeel bbl is met 27 procent vergelijkbaar met het gemiddelde in Nederland (26%). Het aantal mbo-gediplomeerden in de regio schommelde de afgelopen jaren rond de 4.060. De meeste mbo-gediplomeerden zijn te vinden in de richtingen zorg, gastvrijheid, entree en welzijn.

Voor het overzicht van de meest kansrijke mbo-opleidingen naar niveau, zie de top 10 baan- en stageperspectieven voor Midden-Brabant en de andere regio’s. Bekijk het volledige overzicht op kans op stage, leerbaan en werk.

Veranderende eisen aan werkzoekenden: een leven lang ontwikkelen

Het is van belang om niet alleen in te spelen op de huidige krapte in Midden-Brabant, maar ook om ervoor te zorgen dat mensen op de langere termijn duurzaam aan het werk blijven. Het belang van een leven lang ontwikkelen, zodat iedereen duurzaam inzetbaar blijft, wordt dan ook door veel partijen terecht benadrukt. Veelgenoemde vakoverstijgende vaardigheden van vandaag en morgen zijn digitale vaardigheden, servicegerichtheid, probleemoplossend vermogen, samenwerken buiten het eigen vakgebied en wendbaarheid. Deze vaardigheden zijn vooral van nut wanneer zij worden ingezet in combinatie met specifieke kennis.

De kwalificaties van werkzoekenden sluiten niet altijd aan op de veranderende vraag op de arbeidsmarkt. Hierdoor kunnen tekorten blijven bestaan voor bepaalde beroepen, ook als de arbeidsmarkt als geheel ruimer wordt. In Midden-Brabant blijft deze mismatch zich onder andere voordoen in de techniek, transport & logistiek, zorg en onderwijs. Hier liggen kansen voor werkzoekenden.

Meer weten?

Bekijk de regionale initiatieven waarin partijen samenwerken om jongeren (duurzaam) naar werk en/of onderwijs te helpen. Of bekijk Regio in Beeld voor de ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt.