Regioschets Food Valley

Ontwikkeling banen in Food Valley

De personeelstekorten in de arbeidsmarktregio Food Valley houden voorlopig aan. Het groeitempo van de economie zwakt af, maar het aantal banen neemt nog steeds toe. In totaal worden in 2020 in Food Valley 163.000 banen verwacht. Vooral in zorg & welzijn, detailhandel, industrie en specialistische zakelijke diensten zijn er veel banen van werknemers te vinden. In vergelijking met de rest van Nederland zijn met name de sectoren ICT en specialistische zakelijke diensten sterk vertegenwoordigd in deze regio.

In Food Valley neemt vooral het aantal banen in zorg & welzijn toe. Deze sector is groot en groeit sterk. Ook de sectoren detail- en groothandel, specialistische zakelijke diensten, onderwijs, bouw en ICT dragen stevig bij aan de regionale banengroei. De ICT-sector kent relatief de sterkste groei.

In enkele sectoren neemt het aantal banen in 2020 af. Financiële diensten en landbouw hebben al langer te maken met krimpende werkgelegenheid. Daar komt ook de transportsector bij. Doordat het relatief kleine sectoren zijn, is het effect op de totale banengroei in Food Valley beperkt.

Stijging aantal mbo-vacatures

In de periode januari t/m september 2019 ontstonden 10.180 vacatures op mbo-niveau in de regio, 27 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Landelijk steeg het aantal vacatures op mbo-niveau met 15 procent. In de regio Food Valley is vooral vraag naar mbo'ers binnen de beroepsgroepen retail, gastvrijheid en zorg. De stijging van het aantal vacatures wordt bepaald door productiegroei in een sector (leidend tot uitbreidingsvraag) en personeelsverloop (vervangingsvraag), bijvoorbeeld door vergrijzing.

Meer mbo-studenten

Het aantal mbo-studenten neemt toe: in 2019-2020 telde de regio bijna 10.460 mbo-studenten, een stijging van 2 procent ten opzichte van voorgaand schooljaar. Het aandeel bbl is met 32 procent hoger dan het gemiddelde in Nederland (26%). Het aantal mbo-gediplomeerden in de regio schommelde de afgelopen jaren rond de 3.090. De meeste mbo-gediplomeerden zijn te vinden in de richtingen zorg, groen, retail, gastvrijheid en welzijn.

Voor het overzicht van de meest kansrijke mbo-opleidingen naar niveau, zie de top 10 baan- en stageperspectieven voor Food Valley en de andere regio’s. Bekijk het volledige overzicht op kans op stage, leerbaan en werk.

Veranderende eisen aan werkzoekenden: een leven lang ontwikkelen

Het is van belang om niet alleen in te spelen op de huidige krapte in Food Valley, maar ook om ervoor te zorgen dat mensen op de langere termijn duurzaam aan het werk blijven. Het belang van een leven lang ontwikkelen, zodat iedereen duurzaam inzetbaar blijft, wordt dan ook door veel partijen terecht benadrukt. Veelgenoemde vakoverstijgende vaardigheden van vandaag en morgen zijn digitale vaardigheden, servicegerichtheid, probleemoplossend vermogen, samenwerken buiten het eigen vakgebied en wendbaarheid. Deze vaardigheden zijn vooral nuttig wanneer zij worden ingezet in combinatie met specifieke kennis.

“In Food Valley is de arbeidsmarkt op veel terreinen krap: voor veel vacatures zijn in de regio onvoldoende (geschikte) mensen te vinden. Door opleidingen op maat aan te bieden, kunnen meer mensen met verschillende achtergronden goed worden opgeleid zonder concessies te hoeven doen aan de kwaliteit. Verschillende wegen leiden zo naar hetzelfde doel.” Roland Keiren (Arbeidsmarktadviseur UWV)

De kwalificaties van werkzoekenden sluiten niet altijd aan op de veranderende vraag op de arbeidsmarkt. Hierdoor kunnen tekorten blijven bestaan voor bepaalde beroepen, ook als de arbeidsmarkt als geheel ruimer wordt. In Food Valley blijft deze mismatch zich onder andere voordoen in de techniek, ICT, zorg en onderwijs. Hier liggen kansen voor werkzoekenden.

Meer weten?

Bekijk de regionale initiatieven waarin partijen samenwerken om jongeren (duurzaam) naar werk en/of onderwijs te helpen. Of bekijk Regio in Beeld voor de ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt.