Initiatieven Midden-Gelderland

Hieronder noemen we eerst voorbeelden van initiatieven in de regio, waarin partijen samenwerken om jongeren (duurzaam) richting werk en/of onderwijs te helpen. Vervolgens presenteren we voorbeelden van overige initiatieven en samenwerking op het gebied van regionale aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.

Initiatieven gericht op ondersteuning aan jongeren

Leve(n)lang Gelders Vakmanschap

Om het tekort aan technisch personeel in Gelderland aan te pakken hebben de provincie Gelderland en OTIB, Metaalunie en FNV de handen ineen geslagen en in mei 2018 het actieplan Leve(n)lang Gelders Vakmanschap gepresenteerd. Hiermee stimuleren vakbonden, brancheorganisaties en O&O-fondsen de (om)scholing van vakmensen in de techniek, ondersteunen zij kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt en bevorderen ze het leven lang ontwikkelen. Het scholingsproject richt zich vooral op werkenden die zich willen omscholen. Ook werkzoekenden, jongeren zonder startkwalificatie en statushouders behoren tot de doelgroep. Mensen die deelnemen aan het scholingstraject kunnen aan het eind van de rit bijvoorbeeld aan de slag als lasser, assistent-loodgieter, assistent-elektricien of als machine-operator. Na het scholingstraject kunnen de deelnemers veelal direct aan de slag bij het bedrijf waar ze hebben meegelopen.

https://geldersvakmanschap.nl/

RAAT Midden-Gelderland: Waard om voor te werken!

Met het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) bundelen werkgevers binnen zorg en welzijn, onderwijs, werkgeverservicepunten, gemeenten en zorginkopers hun krachten ter bestrijding van het personeelstekort. Dit gebeurt via diverse actielijnen, waaronder het waarborgen van genoeg stageplaatsen voor studenten en een goede begeleiding voor nieuwe werknemers.

https://waardomvoortewerken.wzw.nl/

Pilots praktijkleren met praktijkverklaring

Op verzoek van de ministeries van OCW en SZW is SBB eind 2018 gestart met pilots praktijkleren met een praktijkverklaring in het mbo. De pilots zijn bedoeld voor werkzoekenden en werkenden zonder startkwalificatie, voor wie het behalen van een volledig mbo-diploma (incl. entreeopleiding) of een mbo-certificaat vooralsnog niet haalbaar lijkt. Het doel van de pilots is om te onderzoeken of praktijkleren met praktijkverklaring een manier kan zijn om het perspectief op duurzaam werk voor werkenden en werkzoekenden te vergroten.

https://www.s-bb.nl/nieuws/pilots-praktijkleren-met-een-praktijkverklaring-in-het-mbo-van-start

Leren en Werken

Het programma Leren en Werken heeft als doel de aansluiting tussen onderwijs, opleidingsmarkt, arbeidsmarkt en arbeidsmarktkansen te versterken. Speerpunten zijn het bevorderen van werkend leren, loopbaanadvies en het gebruik van het Ervaringscertificaat (EVC). Hiertoe zijn in alle arbeidsmarktregio’s een of meer leerwerkloketten gevormd. Leerwerkloketten zijn regionale samenwerkingsverbanden van onderwijs, ondernemers en overheid (gemeenten en UWV). Er is samenwerking met onder andere SBB, sectoren en brancheverenigingen, RMC en MKB. Gezamenlijk ontwikkelen ze activiteiten, arrangementen, producten en diensten die de aansluiting tussen opleidingen en arbeidsmarkt verbeteren. Hier kunnen scholieren, studenten, werkenden, werkzoekenden en werkgevers terecht voor onafhankelijk advies over opleidingen, EVC en werkend leren.

https://www.lerenenwerken.nl/leerwerkloketten

Overige initiatieven

In-house opleiding bij Alliander

In het schooljaar 2018/2019 zijn 11 studenten gestart met een opleiding bij Alliander voor een technische functie op hbo-niveau. De opleiding vormt een combinatie van werken in de praktijk met een praktische opleiding (Technische bedrijfsschool en ROC) en een Associate Degree. Na drie maanden vakopleiding, gaan de studenten vanaf januari aan de slag bij Alliander. De overige twee dagen krijgen ze les op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Het programma is opgezet om het tekort aan technisch personeel terug te brengen. Bij het project zijn naast Alliander ook SEECE, de Han, Quadraam en het Graafschap college betrokken.

https://www.alliander.com/nl/media/nieuws/technische-studenten-trappen-af-met-unieke-opleiding-bij-alliander