Initiatieven Friesland

Hieronder noemen we eerst voorbeelden van initiatieven in de regio, waarin partijen samenwerken om jongeren (duurzaam) richting werk en/of onderwijs te helpen. Vervolgens presenteren we voorbeelden van overige initiatieven en samenwerking op het gebied van regionale aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.

Initiatieven gericht op ondersteuning aan jongeren

RAAT Friesland

Met het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) bundelen werkgevers binnen zorg en welzijn, onderwijs, werkgeverservicepunten, gemeenten en zorginkopers hun krachten ter bestrijding van het personeelstekort. Dit gebeurt via diverse actielijnen, waaronder het waarborgen van genoeg stageplaatsen voor studenten en een goede begeleiding voor nieuwe werknemers.

https://werkgevers.zorgpleinnoord.nl/raat

Leren en Werken

Het programma Leren en Werken heeft als doel de aansluiting tussen onderwijs, opleidingsmarkt, arbeidsmarkt en arbeidsmarktkansen te versterken. Speerpunten zijn het bevorderen van werkend leren, loopbaanadvies en het gebruik van het Ervaringscertificaat (EVC). Hiertoe zijn in alle arbeidsmarktregio’s een of meer leerwerkloketten gevormd. Leerwerkloketten zijn regionale samenwerkingsverbanden van onderwijs, ondernemers en overheid (gemeenten en UWV). Er is samenwerking met onder andere SBB, sectoren en brancheverenigingen, RMC en MKB. Gezamenlijk ontwikkelen ze activiteiten, arrangementen, producten en diensten die de aansluiting tussen opleidingen en arbeidsmarkt verbeteren. Hier kunnen scholieren, studenten, werkenden, werkzoekenden en werkgevers terecht voor onafhankelijk advies over opleidingen, EVC en werkend leren.

https://www.lerenenwerken.nl/leerwerkloketten

Leerwerkloket Plus

De huidige capaciteit van de leerwerkloketten loopt door de toenemende vraag naar scholing en informatie en advies tegen zijn grenzen aan. Daarom starten er drie ‘leerwerkloketten-plus’: dit zijn pilots in Twente, Friesland en Rijnmond. Voor de pilots en landelijke ondersteuning komt extra budget beschikbaar voor 3 jaar. Voorafgaand aan de ondertekening werd gesproken door vertegenwoordigers van SZW, UWV Werkbedrijf en de MBO Raad. Alle drie benadrukten het belang van samenwerking van verschillende partijen bij de advisering en ondersteuning bij loopbaanvragen.

https://levenlangontwikkelen.nl/nieuws/extra-impuls-voor-de-leerwerkloketten/

Pilots praktijkleren met praktijkverklaring

Op verzoek van de ministeries van OCW en SZW is SBB eind 2018 gestart met pilots praktijkleren met een praktijkverklaring in het mbo. De pilots zijn bedoeld voor werkzoekenden en werkenden zonder startkwalificatie, voor wie het behalen van een volledig mbo-diploma (inclusief entreeopleiding) of een mbo-certificaat vooralsnog niet haalbaar lijkt. Het doel van de pilots is om te onderzoeken of praktijkleren met praktijkverklaring een manier kan zijn om het perspectief op duurzaam werk voor werkenden en werkzoekenden te vergroten.

https://www.s-bb.nl/nieuws/pilots-praktijkleren-met-een-praktijkverklaring-in-het-mbo-van-start

Overige initiatieven

Techniekpact/Techniekprogramma Friesland

Techbedrijven en mbo-instellingen willen samen beter personeel opleiden. De bedrijven van het Innovatiecluster Drachten en drie Noordelijke mbo-instellingen gaan meer samenwerken. Doel is om beter personeel te krijgen. Vertegenwoordigers van ROC Friese Poort, het Friesland College en het Groninger Alfa College ondertekenden op 26 juni 2019 samen met zes bedrijven van het Innovatiecluster een convenant die een inniger samenwerking tussen het onderwijs en de technologische bedrijven moet bezegelen om zo beter personeel op te leiden. Samen willen ze werken aan een betere aansluiting tussen het onderwijs en bedrijfsleven.

https://www.techniekpact.nl/techbedrijven-en-mbos-willen-samen-beter-personeel-opleiden

Yacht Builders Academy

De Yacht Builders Academy is een samenwerkingsplatform van onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en overheden en biedt unieke jachtbouwopleidingen in Noordwest-Nederland voor jongeren en volwassenen. De partners investeren samen in uitstekend opgeleide jachtbouwers die klaar zijn voor de toekomst. Inmiddels zijn er 36 partners aangesloten.

http://yachtbuildersacademy.com/index.php/