Basiscijfers Jeugd – bronnen en update

Studenten

Studenten
Aantal ingeschreven studenten bij bekostigde mbo-instellingen in Nederland.

Bron: DUO, bewerking SBB
Updatefrequentie: twee keer per jaar (officiële voorlopige cijfers en definitieve cijfers)

Ontwikkeling van het aantal studenten
Ontwikkeling in de laatste 6 schooljaren van het aantal ingeschreven studenten bij bekostigde mbo-instellingen in Nederland.

Bron: DUO, bewerking SBB
Updatefrequentie: twee keer per jaar (officiële voorlopige cijfers en definitieve cijfers)

Gediplomeerden
Aantal gediplomeerden (behaalde diploma’s) bij bekostigde mbo-instellingen in Nederland.

Bron: DUO, bewerking SBB
Updatefrequentie: twee keer per jaar (officiële voorlopige cijfers en definitieve cijfers)

Ontwikkeling van het aantal gediplomeerden
Ontwikkeling in de laatste 6 schooljaren van het aantal gediplomeerden (behaalde diploma’s) bij bekostigde mbo-instellingen in Nederland.

Bron: DUO, bewerking SBB
Updatefrequentie: twee keer per jaar (officiële voorlopige cijfers en definitieve cijfers)

Kansen

Kans op werk
De indicator Kans op werk van SBB geeft de verwachte kans aan dat een recent gediplomeerde schoolverlater binnen een jaar na afstuderen een baan vindt op het niveau en in het verlengde van de gevolgde opleiding. Het gaat over de prognoseperiode 2017 tot en met 2021.

Bron: SBB
Updatefrequentie: per jaar

Kans op stage en Kans op leerbaan
Kans op stage en Kans op leerbaan zijn de graadmeters van SBB die een uitspraak doen over de verwachte kansen van mbo-studenten in het komende jaar op het vinden van een stage of leerbaan.

Bron: SBB
Updatefrequentie: per jaar

Van WW naar werk
Het aandeel jongeren dat vanuit een WW-uitkering werk vindt is uitgedrukt als percentage van het totaal aantal werkhervattingen per bedrijfssector. Niet alle bedrijfssectoren zijn weergegeven: de bedrijfssectoren met een klein aandeel jongeren dat werk vond vanuit een WW-uitkering zijn samengevoegd onder ‘overige sectoren’.

Bron: UWV
Updatefrequentie: per halfjaar

Vacatures

Ontstane vacatures (UWV)
Het basisbestand voor de vacaturemarktberekening van UWV is Jobfeed. Dit bestand met vacatures wordt door het bedrijf TextKernel aan UWV geleverd. Steeds meer vacatures staan op internet. Jobfeed komt tot stand door internet te spideren op zoek naar vacatures. De vacaturegegevens worden door Textkernel ontdubbeld en gecodeerd. Dit bestand bevat een groot deel van het door CBS gemeten totaal aantal ontstane vacatures.

Het kan voorkomen dat sommige sectoren relatief weinig vacatures op internet publiceren (bijv. de agrarische sector) en andere sectoren veel (zoals ICT). Het Jobfeedbestand wordt daarom op kwartaalbasis naar sector en beroepsniveau gewogen en opgehoogd. Hiervoor wordt het totaal aantal ontstane vacatures volgens CBS gebruikt. Op deze manier wordt niet alleen consistentie met CBS bereikt, maar kunnen ook sectoren met elkaar worden vergeleken.

Bron: Jobfeed, bewerking UWV
Updatefrequentie: per kwartaal

Ontstane vacatures (SBB)
Het aantal ontstane vacatures op mbo-niveau in deze regio. SBB heeft de vacatures gekoppeld aan de mbo-beroepsgroepen en onderliggende kwalificaties. Door weging en ophoging is het mogelijk een betrouwbare inschatting te maken van het werkelijke aantal vacatures waarvoor extern is geworven.

Bron: Jobfeed, bewerking SBB
Updatefrequentie: voorlopig 2 tot 4 keer per jaar

Ontwikkeling van het aantal ontstane vacatures (SBB)
Ontwikkeling van het aantal ontstane vacatures naar mbo-beroepsgroep, per kwartaal.

Bron: Jobfeed, bewerking SBB
Updatefrequentie: voorlopig 2 tot 4 keer per jaar

Werkzoekenden

Werkzoekenden
Werkzoekenden zijn hier uitgedrukt als niet-werkende werkzoekenden (NWW). Deze niet-werkende werkzoekenden (NWW) bestaan uit WW’ers, bij UWV ingeschreven bijstandsgerechtigden en overige werkzoekenden eventueel zonder uitkering, voor zover ingeschreven als werkzoekende bij UWV. UWV beschouwt de cijfers over NWW primair als een administratief gegeven. Deze cijfers worden in steeds sterkere mate bepaald door de registratieprocessen van UWV en gemeenten. Omdat er voor het inschrijf- en registratieproces andere vereisten nodig zijn, wordt het NWW steeds minder bruikbaar voor het duiden van arbeidsmarktontwikkelingen of als ingrediënt voor een verhoudingsgetal/indicator. UWV streeft ernaar om in de loop van 2017 een nieuw cijfer te implementeren, dat meer recht doet aan de arbeidsmarktontwikkeling.

De gepresenteerde NWW-gegevens hebben betrekking op een standcijfer.

Bron: UWV
Updatefrequentie: per kwartaal

Nieuwe WW-instroom
Het aantal nieuw ingestroomde WW-gerechtigde personen wordt bepaalt op basis van administratiegegevens van het UWV. Bij WW-uitkeringen wordt onderscheid gemaakt tussen 4 en 5-weekse verslagperiodes.

De periode waarover gerapporteerd wordt is cumulatief en wordt vergeleken met dezelfde periode in het voorgaande jaar.

Bron: UWV
Updatefrequentie: per kwartaal

Stages en leerbanen

Aantal erkende leerbedrijven
Aantal leerbedrijven (peilmoment) dat een erkenning heeft om op te leiden.

Bron: SBB
Updatefrequentie: per kwartaal

Regionale mobiliteit
We laten zien waar de student woont en in welke arbeidsmarktregio de student een stage of leerbaan heeft.

Bron: DUO, bewerking SBB
Updatefrequentie: voorlopig twee tot vier keer per jaar

Aantal afgesloten bpv-overeenkomsten
Aantal afgesloten praktijkovereenkomsten, waarin de afspraken tussen student, school en erkend leerbedrijf vastgelegd zijn.

Bron: DUO en SBB
Updatefrequentie: voorlopig twee tot vier keer per jaar

Ontwikkeling afgesloten bpv-overeenkomsten (bvpo)
Ontwikkeling van het aantal afgesloten praktijkovereenkomsten per maand in de afgelopen drie jaar, waarin de afspraken tussen student, school en erkend leerbedrijf vastgelegd zijn.

Bron: DUO en SBB
Updatefrequentie: voorlopig twee tot vier keer per jaar