Sociaal-maatschappelijk dienstverlener

De sociaal-maatschappelijk dienstverlener wil de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van de cliënt vergroten. Hij informeert en adviseert hen over regelingen, procedures en voorzieningen. Ook biedt hij ondersteuning. Hij kan werkzaam zijn in verschillende organisaties, zoals gemeenten, centra voor werk en inkomen, arbeidsbemiddeling, organisaties voor algemeen maatschappelijk werk, vluchtelingenwerk, justitiële inrichtingen, organisaties voor maatschappelijke opvang, slachtofferhulp, verslaafdenzorg, bureau sociaal raadslieden, woonorganisaties en zorg- en welzijnsorganisatiesZijn kwaliteiten zijn van doorslaggevend belang bij het aangaan van een professionele relatie en bij het bereiken van de gewenste resultaten. De sociaal maatschappelijk dienstverlener heeft een positieve grondhouding en heeft respect en positieve interesse voor ‘anders zijn’.

Kerntaken en werkprocessen

Ondersteunen van (individuele) cliënten bij sociaal maatschappelijke vragen/problemen

 • Ondersteunt de cliënt bij praktische diensten
 • Ondersteunt de cliënt bij juridische en financiële vragen
 • Verricht informatie-, advies- en voorlichtingswerkzaamheden ten behoeve van de cliënt(en)

Werken aan de aanpak van sociale problematiek

 • Inventariseert de vraag naar sociaal werk
 • Maakt een plan van aanpak
 • Versterkt de eigen kracht van de doelgroep
 • Behartigt belangen
 • Bevordert samenwerking en versterkt netwerken
 • Voert beleidsondersteunende taken uit
 • Verricht administratieve werkzaamheden
 • Evalueert de dienstverlening

Werken aan kwaliteit en deskundigheid

 • Werkt aan de eigen deskundigheid
 • Werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg